Keilaseura Klotti ry kiittää tukijoitaan
Yhteistyössä:

Säännöt

Keilaseura KLOTTI ry:n toimintasäännöt

 

1 §     NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan seuraksi, nimi on Keilaseura Klotti ry ja kotikunta on Rauman kaupunki. 

2 §    TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Seuran tarkoituksena on keilailuharrastuksen ja kilpakeilailutoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen jäsentensä keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää harjoituksia, kilpailuja, juhlia sekä valistus- ja huvitilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi seura toimeenpanee asianomaisella luvalla kilpailuja, rahankeräyksiä, arpajaisia ja juhlia.  Seura voi toimintaansa varten hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä ottaa vastaan avustuksia ja testamentteja.

Suomen Keilailuliitto ry:n jäsenenä seura noudattaa sen sääntöjä keilailutoiminnan osalta.

3 §    JÄSENET

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. 

Kannattajajäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea seuran toimintaa ja suorittaa vuotuisen tai kertakaikkisen jäsenmaksun.

Seuran varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy seuran hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan seuran hallituksen esityksestä kutsua yksityinen henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään seuran kokouksessa.

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet sen toimintavuoden loppuun saakka, jona eroaminen tapahtuu.

Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos tämä laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, toimii seuran sääntöjen vastaisesti, rikkoo Suomen Keilailuliiton sääntöjä tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti. Erotetulla on oikeus vedota erottamispäätöksestä seuran seuraavaan kokoukseen, jossa hänellä on oikeus olla läsnä. Vetoomus on hänen tehtävä kirjallisesti seuran hallitukselle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen sekä kertakaikkisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4 §     HALLITUS

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolme (3)  jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kerrallaan yksi (1) vuosi.

Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme (3) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.  Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.  Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 §     SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 §     TILIT

Seuran tilikausi ja toimintavuosi on heinäkuun 1. päivästä kesäkuun 30. päivään.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen tilikokousta.  Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen tilikokousta.

7 §   SEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai asettamalla kutsu seuran keilahallin ilmoitustaululle

8 §   SEURAN KOKOUKSET

Seuran varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi:

- vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua

- tilikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen syyskuun loppua

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme kymmenesosa (3/10) seuran jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.  Kokous on pidettävä neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Seuran kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kunnia- ja kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.  Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

9 §   VUOSIKOKOUS

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.        kokouksen avaus;


2.        valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,  kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;


3.        todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;


4.        hyväksytään kokouksen työjärjestys;


5.        valitaan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle uudet jäsenet sääntöjen 4 §:n mukaisesti kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi;


6.        valitaan seuran hallituksen puheenjohtaja sääntöjen 4 §:n mukaisesti seuraavaksi toimintavuodeksi;


7.        valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä;


8.        vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus;


9.        valitaan seuran edustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin, joissa seuralla on etuja valvottavanaan, tai annetaan hallitukselle valtuudet mainittujen edustajien valitsemiseksi;


10.     käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;

10 §   TILIKOKOUS

Seuran tilikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1.        kokouksen avaus;


2.        valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,  kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;


3.        todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;


4.        hyväksytään kokouksen työjärjestys;


5.        esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;


6.        päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle  ja muille         tilivelvollisille;


7.         käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;

11 §     SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.  Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.

Seuran purkautuessa käytetään yhdistyksen varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.  Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

12 §     MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.